Agronas Sp. Z o.o.

ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło

Zapytanie ofertowe

Dodano: 2017-03-16

Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: urządzenia czyszczące wraz z instalacją elektryczną oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami dla realizacji projektu: „Wdrożenie innowacyjnych procesów poprzez zakup urządzeń i oprogramowania w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGRONAS Sp. z o.o.”


zdj?cie kategorii

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są urządzenia czyszczące wraz z instalacją elektryczną oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami.

Założenia techniczne przedmiotu zamówienia podano w załączniku nr 1 do zapytania – Specyfikacja techniczna.

Zadanie opisane w niniejszym zadaniu nie może być dzielone, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące realizację całego zadania.

Zamawiający nie dopuszcza składania więcej niż jednej oferty przez jednego oferenta lub grupę oferentów działających wspólnie.

Nie dopuszcza się składania ofert zawierających więcej niż jeden wariant realizacji zadania.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwiązań technologicznych niż określonych w załączniku nr 1 – Specyfikacja techniczna oferent winien dołączyć uzasadnienie takiego rozwiązania. Zastosowanie odmiennych rozwiązań nie może mieć wpływu na zasadnicze założenia i funkcje zadania.

 

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zapytania oraz nie podlegają wykluczeniu z możliwości realizacji zadania na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu.

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w szczególności posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Ocena spełniania przedstawionych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie podpisanego przez Oferentów oświadczenia według wzoru załączonego do niniejszego zapytania – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Kryteria oceny ofert

Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w ofercie danych pozwalających na ocenę oferty według przyjętych kryteriów. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:                       

                                                                                                         

Opis sposobu przyznawania punktacji

Badana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość sumy punktów wynikającą z działań:

Dla kryterium – Wartość oferty - 90%:

Pi (C) = Cmin /Ci - x 100 x 90%

gdzie:

Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana „i” za kryterium

"Wartość"

Cmin  - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych

ofert

Ci - cena oferty badanej „i"

 

Dla kryterium – Okres gwarancji – 10%:

Pi (OG) =OGi /OG max - x 100 x 10%

 

gdzie:

Pi(OG) - ilość punktów jakie otrzyma oferta badana „i” za kryterium "Okres gwarancji"

OG max  - najdłuższy okres gwarancji z spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

OGi – okres gwarancji oferty badanej „i".

 

Zamówienie zostanie udzielone temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów  w ostatecznej ocenie punktowej.

Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  że zostały złożone oferty o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Informacja na temat zakresu wykluczenia ofert.

W postępowaniu nie mogą brać udziału następujące podmioty:

a) podmioty nie posiadające doświadczenia w montażu urządzeń technologicznych do czyszczenia nasion.

b) podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

- pozostawaniu z Oferentem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

 

Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne oświadczenie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia oferty z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 24-03-2017r. Za termin złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: do 180 dni od daty podpisania umowy. Ostateczny termin na realizację zamówienia upływa w dniu 30-09-2017r.

 

Ofertę należy złożyć w Przedsiębiorstwie Produkcyjno – Handlowym „AGRONAS” Sp. z o.o. zlokalizowanym w Kole, ul. Żeromskiego 83, 62-600 Koło (w godz. 7.00 – 15.00) lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: agronas@agronas.pl. Oferta złożona w sekretariacie musi znajdować się w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu z oznaczeniem: oferta konkursowa „Wdrożenie innowacyjnych procesów poprzez zakup urządzeń i oprogramowania w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym AGRONAS Sp. z o.o. – urządzenia czyszczące wraz z instalacją elektryczną oraz suszarnia kontenerowa do nasion wraz z kontenerami”.

 

Akceptowalne formy składania ofert:

Oferty mogą zostać przesłane faksem (nr 63 272 10 00), listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście  u wystawcy zapytania ofertowego.

 

Złożona oferta winna zawierać co najmniej:

-     dane identyfikujące oferenta tj. zawierać pełną nazwę i adres (np. winny być opatrzone pieczęcią firmową, zostać sporządzone na papierze firmowym);

-     datę sporządzenia oferty;

-     pełną nazwę Zamawiającego;

-     opis przedmiotu zamówienia – pełną nazwę zadania;

-     wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT;

-     wartość oferty netto;

-     warunki płatności

-     termin realizacji zamówienia;

-     termin ważności oferty (co najmniej 1 miesiąc);

-     okres gwarancji;

-     podpis oferenta lub osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu;

-  W przypadku wersji elektronicznej za wystarczające uważa się podanie imienia i nazwiska osoby występującej w imieniu oferenta (sporządzającej ofertę). Za datę sporządzenia dokumentu – uznaje się datę wysłania oferty drogą elektroniczną.

-     oferta sporządzona w języku innym niż polski winna być przetłumaczona na język polski przez tłumacza przysięgłego;

-     oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego.

 

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych.

Zasady modyfikacji treści zapytania ofertowego oraz modyfikacji ofert.

Zamawiający jest uprawniony do modyfikacji treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku modyfikacji treści zapytania zostanie umieszczona stosowna informacja na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przekazana oferentom. W przypadku zmiany treści zapytania, termin składania ofert może zostać wydłużony o ilość dni, które upłynęły od daty modyfikacji zapytania. Modyfikacja zapytania po terminie składania ofert nie jest możliwa.

Zmiana złożonej oferty przed terminem otwarcia ofert jest możliwa jedynie w drodze wycofania oferty i ponownego złożenia poprawionej oferty przed upływem terminu składania ofert. Modyfikacja oferty po upływie terminu składania ofert nie jest możliwa.

 

Odrzucenie oferty

Niespełnienie któregokolwiek warunku zawartego w zapytaniu ofertowym i w załączonej Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1) może być powodem odrzucenia oferty.

 

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz rozpisanie ponownego postępowania w tym samym zakresie.

 

Kluczowe zapisy umowy o realizację zadania

Zatwierdzona oferta stanowi załącznik do umowy z Wykonawcą.

 

Dopuszcza się zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, pod warunkiem, że będą uzasadnione warunkami technicznymi i technologicznymi oraz nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych i technologicznych. Zastosowanie zamiennych rozwiązań technicznych w realizacji zadania wymaga zgody obydwu stron umowy wyrażonej na piśmie.

Dopuszcza się wykonanie dodatkowych prac w ramach realizacji zadania objętego zamówieniem, jedynie po spełnieniu następujących warunków łącznie:

  1. Prace dodatkowe są niezbędne dla prawidłowego wykonania podstawowego zadania;
  2. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia przed zawarciem umowy przez strony;
  3. Akceptacji pisemnej wykonania prac dodatkowych przed ich wykonaniem, przez obie strony.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Łukasz Żurawik

 

Załączniki:

1. Specyfikacja, załączniki i oświadczenie
(dodano 16.03.2017)
3. Technologia
(dodano 16.03.2017)
 


 

ekipa

Dział handlowy naszej firmy

Piotr Pińkowski
Piotr Pińkowski Spec.ds. import/export
 Dane kontaktowe
Lidia ?urawik
Sebastian Szczesiak przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Michał Gawroński
Dariusz Malinowski Kierownik działu handlowego
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Michał Gawroński Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Marta Węcławek mł. specjalista ds. handlowych
 Dane kontaktowe
Micha� Gawro?ski
Bartosz Graczyk Przedstawiciel handlowy
 Dane kontaktowe